ЕФЕКТИВНА БОРБА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Подпомагане действието на антикорупционни стандарти

(Effective Combat Against Corruption. Supporting Stakeholders in Implementing Anti-Corruption Standards)

I. Описание:

Продължителност: 2020 г. - 2021 г. (Фаза 2)

Във втората фаза на проекта се реализират дейности по две основни направления: 1) етични стандарти, наставничество и възнаграждения в съдебната власт и 2) превенция на злоупотребата с държавен ресурс за партийни и електорални цели. Български институт за правни инициативи осъществява планове за действие в тези области чрез мониторинг, анализ и партньорство с национални публични институции, гражданското общество и международни партньори.

Продължителност: 2018 г. – 2019 г. (Фаза I)

Основната цел на проекта е да изгради партньорства с местни представители на заинтересовани страни и представители на подготвящите и вземащи решения в България, Румъния и Черна гора, за да се идентифицират, приоритизират и успешно въведат антикорупционни препоръки и ангажименти. Тези реформи могат да включват законодателни и регулаторни изменения, структурни и институционални подобрения за подкрепа на ефективното прилагане на антикорупционни мерки и мерки за развиване на капацитета за прилагането на закона, надзора и ефективната борба с корупцията.

II. Основни дейности/ предмет:

 1. Прозрачност на финансирането на политически партии и предизборни кампании
 2. Интегритет на съдебната власт
 3. Наказателно преследване на корупцията (подкупа)
 4. Борба срещу измамите в обществените поръчки и реформа на правоохранителните и правоприлагащите органи

III.  Финансиране/ Подкрепа/ Партньори:

Водещи организация/и:

 • Международна фондация за електорални системи (International Foundation for Electoral Systems/ IFES)
 • Правна инициатива за Централна и Източна Европа (Central and Eastern Europe Law Initiative/ CEELI Institute)

Партниращи държави:

 • България
 • Румъния
 • Черна гора

Проектът се осъществява с финансиране от: Държавен департамент на САЩ (DoS/INL)

БИПИ подписа споразумение за сътрудничество със Сметната палата

Сряда 03.Юни.2020

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков и директорът на Фондация „Български институт за правни инициативи“ Биляна Стефанова Гяурова-Вегертседер в качеството си на партньор за България на Международната фондация за електорални изследвания (IFES) и Институтa CEELI по проект „Ефективна борба с корупцията“, финансиран от Държавния департамент на САЩ, подписаха днес споразумение за сътрудничество за засилване на независимостта и ефективността на финансовия контрол на политическите партии, като целта е превенция на нeпозволено финансиране чрез подобряване на одитните техники и процедури.

Двете страни ще работят за постигане на повече прозрачност при финансирането на политическите партии и предизборните кампании, като споделят и обменят информация, добри практики и техническа помощ.  Сътрудничеството ще се осъществява и в посока на усъвършенстване на методология за осъществяване на финансов контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество, както и за създаването на публичен регистър на наложените от Сметната палата санкции, свързани с финансирането на политическите партии и предизборни кампании.

Представяне на анализ "Злоупотреба с държавен ресурс за партийни и електорални цели в България"

На 17.11.2020 г. БИПИ организира пресконференция и хибридна дискусия за представяне на анализа "Злоупотреба с държавен ресурс за партийни и електорални цели в България"

При висок медиен интерес БИПИ представи в Националния пресклуб на БТА анализа на 17.11.2020 г.

Анализът е на първото по рода си проучване върху сериозен проблем на съвременната публична среда и е изготвен от авторски колектив по международния проект „Ефективна борба с корупцията“, който се финансира от Държавния департамент на САЩ (DoS/INL). Български институт за правни инициативи е партньор за България по проекта.

Проучването е направено въз основа на критичен правен анализ на забраната за злоупотреба с държавен (публичен) ресурс за партийни и за електорални цели, както и на оскъдната практика по прилагане на забраната. Поради законовата флуидност на уредбата, забраните, които съществуват не са достатъчни, за да предотвратят възможна злоупотреба в предизборна кампания. Публичните услуги, които предоставят държавните и общинските органи и техните администрации, и обявяването на обществени поръчки са онези най-чести случаи, в които е възможна злоупотреба с публични ресурси за електорални цели в полза на политическа партия, коалиция или обявен кандидат. Предстоящите през 2021 г. два национални избора дават основание на екипа да повдигне болезнен въпрос за българското общество – честно изборно състезание при еднакви и равни условия и да предложи 21 препоръки за преодоляване на оскъдната правна уредба, за избягване на лоши практики на национално и местно ниво, за да бъдат съхранявани публичните ресурси, но и да се алармира, че предимството в предизборната кампания е белег на овладяната държава. Препоръките са за подобряване на законодателната уредба и на практиката по прилагането ѝ от компетентните органи. Ролята на медиите и на неправителствените организации е значима в сигнализирането и в преодоляването на лошите практики у нас.

Авторите на аналитичното проучване са убедени, че повдигането на проблема за злоупотреба в общественото пространство е първата малка крачка по пътя на преодоляването на злоупотребата с публичен ресурс от онези партии и коалиции, които са на власт.

Автори на анализа са: Ива Лазарова; доц. д-р Наталия Киселова; д-р Теодор Славев, адв. Цветомир Тодоров. Редактор: Биляна Гяурова-Вегертседер

Също през деня БИПИ организира и хибридна дискусия с представители на подготвящите и вземащите решения, изпълнителната власт, политически партии, независимите регулатори, академичната общност и гражданския сектор.

Международна конференция "Парите в политиката: Ограничаване на неправомерното влияние върху политическите партии"

На 16.09.2019 г. от 13 ч. в „Гранд Хотел София“, зала Триадица 1 Български институт за правни инициативи /БИПИ/ организира международна конференция на тема: „Парите в политиката: ограничаване на неправомерното влияние върху политическите партии“.

В конференцията взеха участие представители на законодателната и изпълнителната власт, на Президента на Републиката, ЦИК и Сметна палата, на бизнеса, на експертната и академичната общност.  

Конференцията е част от международния проект „Ефективна борба срещу корупцията“ (“Effective Combat Against Corruption. Supporting Stakeholders in Implementing Anti-Corruption Standards”). БИПИ е партньор за България. Проектът се осъществява от Международна фондация за електорални системи (International Foundation for Electoral Systems/ IFES) и Института на Правната инициатива за Централна и Източна Европа в Прага (CEELI Institute Prague) с партньори още от Румъния и Черна гора, с финансиране от Държавния департамент на САЩ (DoS/ INL).

Един от акцентите на проекта е темата за прозрачността и отчетността на финансирането на политически партии и предизборни кампании. По време на дискусията бяха представени гледни точки, анализи и данни от изследвания, свързани с прозрачността на финансирането на политическите парии и предизборните кампании. Отправиха се предложения за промяна на нормативната база, за да се засили контрола върху финансирането, да се повиши доверието в институциите, оправомощение с тези задачи. Коментари се отправиха и по отношение злоупотребата с държавен ресурс. 

Лектори на конференцията (респективно темите на изказванията им) бяха

 • Проф. д.п.н Антоний Тодоров ("Ще убие ли политическият пазар демокрацията?");
 • Доц. д-р Даниел Смилов ("Финансирането на политическите партии в Европа");
 • Д-р Чад Викъри ("Контролни механизми при финансирането на политическите партии в САЩ");
 •  Д-р Ваня Нушева ("Законодателните промени и практиките, свързани с финансиране на политическата дейност в България: приближаване или отдалечаване от международните стандарти?") 
 • Ива Лазарова ("Ролята на държавната субсидия за финансирането на политическите партии").

Избрани изказвания от международна конференция "Парите в политиката: Ограничаване на неправомерното влияние върхи политическите партии"

Следвайте ни