Публични представяния на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота

На 7 септември от 9:00 часа ще се състои изслушването на номинираните за членове на ВСС от парламентарната квота в Комисията по правни въпроси. Номинирани са общо 18 души – 11 за съдийската колегия (от тях 6 ще бъдат избрани) и 7 (от тях 5 ще бъдат избрани) за прокурорската.

Съгласно процедурните правила кандидатите представят множество документи, сред които автобиография, концепция за работата си като членове на ВСС, декларация за имуществено състояние и др. БИПИ, ползвайки методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения, на база тази и друга информация, състави публични представяния на кандидатите.

Целта на публичните представяния е да обобщят в удобен за потребителите вид основни данни, които вече са налични и разпръснати в несвързани помежду си източници. Под всяка графа данни е посочен съответният източник. БИПИ положи всички усилия да запознае предварително кандидатите с представянията – същите им бяха изпратени за преглед и бележки.

БИПИ поднася благодарности на всички кандидати, които се свързаха с института и предоставиха своите коментари. В случай че възникне необходимост от поправки, номинираните могат да се свържат с нас и впоследствие.

Отговори на нашите въпроси, отправени към кандидатите чрез Народното събрание, бяха получени в писмен вид от Диана Хитова и Боян Новански.

Кликнете върху името, за да изтеглите представянето.

Кандидати за членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Адвокат

Номинирана от ПП ВОЛЯ

Заместник на председателя на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия

Номиниран от ПП ГЕРБ

Адвокат

Номиниран от Обединени патриоти

Председател на III наказателно отделения на Върховния касационен съд

Номинирана от ПП ГЕРБ

Съдия в в Софийски градски съд, командирована на длъжност „съдия“ в Софийски апелативен съд

Номинирана от БСП за България

Съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия, III гражданско отделение

Номинирана от БСП за България

Съдия в съдия в Апелативен специализиран наказателен съд

Номиниран от БСП за България

Съдия във Върховния административен съд, V отделение

Номинирана от БСП за България

Адвокат

Номиниран от ПП ГЕРБ

Адвокат

Номинирана от независим народен представител

Заместник-председател на Апелативен съд София и ръководител на Търговска колегия

Номиниран от Движение за права и свободи

Кандидати за членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Прокурор в Районна прокуратура Варна

Номиран от ПП ВОЛЯ

Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура Пловдив

Номинирана от ПП ГЕРБ

Заместник на апелативния прокурор, Апелативна прокуратура София

Номиниран от Обединени патриоти

Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас

Номинирана от ПП ГЕРБ

Прокурор във Върховна административна прокуратура

Номинирана от БСП за България

Завеждащ специализиран отдел 01 „Стопански“ в Национална следствена служба, командирована в Софийска градска прокуратура на длъжност „Завеждащ следствен отдел“

Номинирана от Движение за права и свободи

Прокурор във Върховна касационна прокуратура

Номинирана от БСП за България

Следвайте ни